DNA ARITMA, Entegre atık su arıtımı için komple
çözümler konusunda lider bir tedarikçi ve üreticidir.

Faaliyet Alanları
Fiziksel Arıtma

Atık sudaki iri-kaba maddelerin tutularak arıtma tesisindeki boru ve kanalların tıkanmasının önlenmesi ve mekanik aşınmaya yönelik korunması sağlanmaktadır. Arıtma tesisindeki diğer ünitelere gelecek yüklerin azaltılması gerçekleşmektedir.

Fiziksel arıtma işlemleriyle, belli oranda sağlanan arıtma ile diğer arıtma ünitelerinde uzaklaştırması gereken kirlilik yükü azaltılmakta; fiziksel arıtma ünitelerinin diğer arıtma yöntemlerine göre daha basit ve ekonomik olması nedeniyle de daha doğru ve uygun bir çözüm ortaya konmuş olmaktadır.

IZGARA SİSTEMLERİ

Atık suların fiziksel arıtımı genel tanım itibariyle, atık sulardaki büyük partiküllerin ve askıda katı maddelerin fiziksel yöntemlerle (maddelerin yoğunluk, büyüklük, ağırlık gibi bazı fiziksel özelliklerinden ve yerçekiminden yararlanarak) uzaklaştırılmasıdır.

KUM TUTUCULAR

Atık sularda bulunan ve istenmeyen kum çakıl gibi inorganik maddeleri sudan ayırmak, arıtma tesislerindeki pompa ve benzeri teçhizatın aşınmasına ve çökeltim havuzlarında tıkanma tehlikesine engel olabilmek için kullanılan arıtma prosesleridir.

YAĞ AYIRMA SİSTEMLERİ

* Yağ Ayırma Tankı

Bu sistem ile yağı tek ünitede gidermek mümkün olmaktadır. Arıtmanın önünde kullanılarak giriş kısmındaki kaba yağı tutmak için idealdir.

* Daf (Dissolved Air Flotation) Sistemi

DAF sistemi; başta yağ olmak üzere atıksu içerisinde bulunan kirleticilerin mikro kabarcık ile yüzdürülerek atıksudan ayrılmasıdır. Mikro kabarcıklar, arıtılmış suyun belirli bir kısmının alınarak basınç altında havanın su içerisinde çözünmesi ile oluşturulur. Çözünmüş hava tekrardan DAF sistemi içerisine geri sirküle edilerek, flok tanecikleri ile teması sonucunda floklar yani yağ yüzeyde biriktirilir. Ağır olan partiküller ise dibe çökelir. Yüzeyde biriken partiküller ve yağ sıyırıcı sistemi ile atık yağ haznesine aktarılır. Dipte çökme sonucu oluşan çamur ise çamur susuzlaştırma ünitelerine aktarılmaktadır. Arıtılmış sular, cazibesi ile çıkış savağından deşarj edilir.

BİYOLOJİK ARITMA

Biyolojik arıtma, atık suyun içerisinde askıda veya çözünmüş olarak bulunan organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanması ve çökelebilen biyolojik floklarla sıvının içerisinde kalan atmosfere kaçan sabit inorganik bileşiklere dönüşmesidir.

BETONARME BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ

Yüksek nüfuslu yerleşim yerleri için, atıksu içerisinde çözünmüş olarak bulunan organik maddelerin, azot, fosfor vb. kirleticilerin atıksudan giderimini sağlamak için daha büyük hacimli biyolojik arıtma sistemleri gerekmektedir. Bu sebeple bu havuzlar betonarme olarak tasarlanmaktadır. Gerekli olan biyolojik prosesler atıksuda gidermek istediğimiz kirleticilere, ortamdaki oksijen durumuna göre Aerobik ve Anaerobik olarak sınıflandırılmaktadır.

PAKET BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ

Paket biyolojik arıtma sistemleri, evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesi ile tercih edilen arıtma sistemleridir. Bu arıtma sistemleri Ardışık Kesikli Aktif Çamur prosesi olarak tasarlanmaktadır. Ardışık Kesikli Aktif Çamur prosesinde havalandırma ile çöktürme işlemleri aynı reaktör içinde gerçekleştirilmektedir.

Evsel nitelikli atıksu ızgara ünitelerinden geçirilerek fiziksel arıtımını tamamladıktan sonra dengeleme havuzunda toplanmaktadır. Dengeleme havuzundan paket biyolojik reaktöre homojen atıksu aktarımı dalgıç tip pompalar ile sağlanmaktadır. Paket biyolojik reaktöre alınan atıksu belirlenen döngü süreleri ile biyolojik reaktörde havalandırma, çöktürme ve boşaltma evrelerini tamamlamaktadır. Havalandırma için gerekli oksijen miktarı blower ve difüzörler ile sağlanmaktadır. Aerobik bakteriler oksijeni kullanarak atıksu içerisinde yer alan organik kirlilikleri CO2 ve suya dönüştürmektedirler. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır. Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, klor dozlanarak dezenfeksiyonu sağlanır ve alıcı ortama deşarj edilmektedir.

Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli biyolojik atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılabilir, çamur toplama havuzlarında depolanabilir veya çamur susuzlaştırma sistemi ayrıca tasarlanarak bertarafı sağlanabilmektedir.

Paket Arıtmanın Avantajları:
 • » Tam otomatik işletme
 • » Geliştirilebilir otomasyon
 • » Kolay kurulum
 • » Artırılabilir kapasite
 • » Tam ve yarım kapasite çalışabilme
 • » Yüksek arıtma verimi
 • » Kokusuz ve gürültüsüz çalışma
Paket Arıtmanın Kullanım Alanları:
 • » Konut ve toplu konutlar
 • » Tatil köyleri
 • » Turistik tesisler
 • » Fabrika ve sanayi kuruluşları
 • » Yazlık siteler ve villalar
 • » Köy ve belediyeler
 • » Sosyal tesisler
 • » Okul, hastane ve askeri birlikler

MBR ARITMA SİSTEMLERİ

Membran biyoreaktör (MBR) teknolojisi atık suların arıtılmasında organik ve askıda katı madde giderimini sağlamak için tasarlanmaktadır. Bu teknoloji son yıllarda hem evsel hem de endüstriyel ölçekte geniş bir kullanım alanına sahip olup kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu arıtma sisteminde biyolojik arıtma sonrasında arıtılan su bir membran filtrasyon malzemesi ile filtre edilmektedir. MBR sistemi sayesinde klasik arıtma sistemlerine göre daha iyi çıkış suyu kalitesi elde edilmekte, tesiste alan tasarrufu sağlanmakta, düşük bekleme süresinde ve yüksek çamur yaşlarında çalışılabilmektedir. Ayrıca, MBR’lerde daha yüksek oranda askıda katı madde (AKM) giderimi olmaktadır. Yüksek verimde arıtım gerçekleştirilen bu sistemlerde çıkış suyu geri kazanım, yeşil alan sulama vb. amaçlarla güvenle kullanılabilmektedir.

KİMYASAL ARITMA

Kimyasal arıtma uygulamaları; nötralizasyon, koagülasyon , flokülasyon ve kimyasal çöktürme ünitelerini kapsamaktadır.

Kimyasal arıtma işlemi ile askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimi sağlanmaktadır. Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Flokülant ve koagülantlar suya ilave edildiğinde kolloidal taneciklerin stabilitelerini değişik şekillerde bozarlar ve bir araya gelerek büyümelerini kolaylaştırırlar. Bu şekilde bir araya gelen floklar daha kolay çökelebilir bir yapı kazanır. Çöktürme üniteleri ile oluşan floklar çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.

Kimyasal arıtma prosesi için gerekli Koagülant ve flokülant kullanımı bünyemizde yer alan laboratuvarımızda atıksu numunesi üzerinde yapılan jar testi uygulamaları ile belirlenmektedir.

Kimyasal arıtma sistemleri çelik konstrüksiyon, polietilen plastikte veya betonarme olarak inşa edilebilir.

ATIKSU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

Günümüz şartlarına bakıldığında su kaynaklarımızın azalmakta ve maliyetleri artmaktadır. Bu sebeplerden dolayı atıksuların geri kazanılarak, tekrardan kullanılması daha da önem kazanmaktadır. İşletmelerden, arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atıksular ileri arıtma proseslerine tabi tutularak kullanılacak su kalitesi değerleri sağlanmaktadır.

Atıksu geri kazanımının sağlandığı ileri arıtma prosesleri aşağıdaki gibidir. İstenilen su kalitesine göre bu sistemler birlikte ya da ayrı ayrı kullanılabilen sistemlerdir.

Filtrasyon Sistemleri (Kum Filtre, Aktif Karbon Filtre)

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Reverse Osmos Sistemleri

MBR Sistemleri

ÇAMUR ALMA SİSTEMLERİ

Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Atıksu arıtımı sonucu oluşan sıvı ya da yarı katı halde, kokulu; uygulanan arıtma işlemine bağlı olarak ağırlıkça %0.25 ile %12 katı madde içeren arıtma çamurunun içerdiği nem oranının düşürülmesi amacıyla uygulanan fiziksel yöntemlerdir. Nem oranı düşürülerek katı hale dönüştürülen çamur keki kolay taşınabilir ve bertarafa uygun hale gelir. Susuzlaştırma işlemi sonucunda oluşan çamur kokusuz ve kokuşmaya elverişsiz hale gelirken hacimde azalma meydana gelir.

DOĞAL SUSUZLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Çamur Kurutma Yatakları

Kum ve çakıl tabakalarının bulunduğu gözenekli filtre ortamı ile süzme borularından oluşur. Kum ve çakıl tabakaları filtre ortamına tanecik büyüklüğü üstten tabana doğru büyüyecek şekilde yerleştirilir.

Çamur Lagünleri

Koku sorunu az olan stabilize olmuş bir çamurun doğal bir lagüne pompalanarak susuzlaştırıldığı sistemlerdir. Çamur, lagünün dibinde birikerek belirli dönemlerde uzaklaştırılır.

MEKANİK SUSUZLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Vakum filtrasyonu; Vakum filtre önceden şartlandırılmış filtrelenecek ham çamurun bulunduğu hazne içinde yarı batık durumda bulunan, yatay konumdaki dönen bir tamburdan oluşur.

Belt Pres ; Bu susuzlaştırma yönteminde çamur sürekli olarak sisteme beslenmektedir. Sistemin üç temel prensibi kimyasal şartlandırma, yerçekimi etkisi ile oluşan drenaj işlemi ve mekanik basınç uygulamasıdır. Birçok uygulamada şartlandırılmış çamur yerçekimi etkisi ile drenaj kısmına verilerek yoğunlaşmaya bırakılmaktadır.

Vidalı Pres ; Ayarlanabilir vida hızı ve tork gücünün yanı sıra hareketli ve sabit disklerden oluşan eğimli tamburu ile kesintisiz katı çıkışı, sürekli devam eden susuzlaştırma işlemi sayesinde yüksek kuruluk elde edilmesini sağlar.

Filtre Pres; Pres filtreler çerçeve içerisinde yer alan ve birbirine hidrolik veya elektromekanik olarak baskılanan seri plakalardan oluşur. Her plaka yüzeyi bez filtre ile kaplanarak yerleştirilir. Filtreler arasında yer alan kanallardan plakaların yüzeyinden gelen filtrat drene edilir. 20-30 dakika içerisinde debi 5%-7% oranına kadar düşünceye kadar filtre prese kimyasal ile şartlandırılan çamur beslenir.

Dekantör; Çamurun çöktürme (sedimantasyon) işlemine tabi tutulması ile sıvının ve kekin ayrı ayrı elde edilmesi prensibine dayanmaktadır. Susuzlaştırılacak çamur besleme pompasıyla besleme haznesine alınır. Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle besleme haznesinden tambura gelir. Tambur yüzeyine doğru özgül ağırlıklar farkıyla katmanlaşır. Çökelen katı helezon yardımıyla konik bir yapı ile dışarı taşınırken filtrat tamburun silindir bölümünde yer alan plakalardan boşalır. Susuzlaştırılmış çamur katı madde içeriği 50% mertebelerindedir. Sürekli işletme, kompakt sistem ve otomasyon imkanı gibi avantajlarının yanında yüksek yatırım ve enerji tüketimleri ile özel bakım gereksinimi gibi nedenleri dezavantajlarını oluşturmaktadır.